Index wiecznamiloscsasukeisakury * Nie ma juz slonca i deszczu bez ...wzór podania przykładowe podanie wzór pisma gdzie adres nadawcy wzór listu motywacyjnego jako sprzedawca wzór dyplomu na koniec roku szkolnego wzór podania o przeniesienie na inną uczelnię wzór przemówienia na zakończenie roku szkolnego wzór przemówienia wychowawcy na zakończenie roku
 • nowe;malowanki
 • egger panele sklep
 • chelsea;londyn;pl
 • biuro;podrozy;neckrman
 • pks dworzec zachodni
 •  

  wiecznamiloscsasukeisakury * Nie ma juz slonca i deszczu bez ...

  Temat: nieuczciwy pracodawca

    Cytat:
  Napisał/a Bartus_M 2. Jeżeli nie był nawiązany stosunek pracy (praca na czarno), wystawienie świadectwa pracy przez pracodawce, ułatwi dochodzenia swoich praw (składki, urlop, wynagrodzenie)
  ........
  4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawatej na czas określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy
  Co do pkt.2 to myślę ,że nieuczciwy pracodawca podrobi mój podpis na umowie ponieważ ma wzór mojego podpisu (chyba jest tak naiwny ,że przejdzie) Miałem już taką sytuację gdzie pewien pośrednik pracy przesyłał mi nie wypełniona umowę o pracę tymczsową tzw. in blanco i nie podpisaną przez niego, ja odsyłałem z prośbą o przesłanie podpisanej ,a oni znowu przesyłali mi in blanco. Umowa nie została podpisana przezemnie ani przez pośrednika,ale pośrednik był solidny i wpłacał mi wynagrodzenie na konto,potem po ustaniu stosunku pracy (praca tymczsowa) wystawił mi świadectwo pracy i wypłacił ekwawilent za urlop i wszystko rozeszło się po kościach bez podpisanej umowy. Oczywiście dostałem PIT 11 i rozliczyłem się do zera.

  Co do pkt.4 ponoć miałem mieć umowę na czas nieokreślony więc pisemne wypowiedzenie chyba powinienem dostać ,ale nie dostałem ,a w świadectwie pracy ten pan mówi o art.52 par.1 p.1 KP (może blefuje czytaj -zastrasza)
  Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=79256  Temat: Jakie dokumenty potrzebne do ZK?
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 23.I.2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do SW mówi:

  "§ 3. 1. Kandydat, wraz z pisemnym zgłoszeniem chęci podjęcia służby, składa w terminie określonym przez komórkę kadrową jednostki organizacyjnej następujące dokumenty:
  1) wypełnioną ankietę personalną;
  2) dwie aktualne fotografie kolorowe w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
  3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
  4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
  5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
  6) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, lub aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego, wymagane na danym stanowisku;
  7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej;
  8) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów;
  9) odpis skrócony aktu urodzenia własny, małżonka i dzieci oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.
  2. Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty, w szczególności:
  1) potwierdzające jego dodatkowe umiejętności;
  2) potwierdzające osiągnięcia zawodowe i naukowe;
  3) opinie polecające.
  3. W przypadku niezłożenia przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie albo złożenia niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów wzywa się kandydata do usunięcia braków w wyznaczonym dodatkowym terminie.
  4. Wzór ankiety personalnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia."


  Jest to w LEXie, Dz.U.08.21.131
  Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=5087


  Temat: Zalecenie MT ws. formularza do decyzji KE 2007/230/WE
  Ministerstwo Transportu informuje, że na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje decyzja Komisji Europejskiej 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie FORMULARZA dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. Obowiązujący wzór formularza pn. Świadectwo działalności na podstawie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), zawiera załącznik do tej decyzji.

  FORMULARZ służy dokumentowaniu przyczyny nieposiadania zapisów urządzenia rejestrującego (tachografu analogowego lub cyfrowego) w trzech przypadkach:
  a) zwolnienie chorobowe,
  b) urlop wypoczynkowy,
  c) prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia (WE)
  nr 561/2006 lub AETR.

  Ministerstwo Transportu – biorąc pod uwagę ewentualne negatywne skutki dla przedsiębiorców i innych podmiotów, wynikające z nieposiadania przez polskiego kierowcę wymaganego w UE formularza – ZALECA wyposażanie w ten formularz kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe do i przez Państwa Członkowskie UE.

  Elektroniczna i przeznaczona do druku wersja formularza (także w języku polskim) jest dostępna - w formacie Word lub Acrobat - na stronie internetowej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/trans...al_form_en.htm.

  Formularz powinien być wypełniony maszynowo lub komputerowo (wypełniony odręcznie nie będzie akceptowany) przed rozpoczęciem podróży, podpisany przez osobę odpowiedzialną w przedsiębiorstwie transportowym, na rzecz którego wykonywany jest przewóz oraz odrębnie – przez kierowcę.
  Przedsiębiorca/przewoźnik, który jest jednocześnie kierowcą, podpisuje formularz dwukrotnie.

  Uwaga:
  Jeśli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie przewozu wystąpiła jedna z tych trzech sytuacji, o których mowa w formularzu, zaznacza się właściwą kratkę.
  Jeśli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie przewozu wystąpiły dwie lub wszystkie trzy sytuacje, należy wydrukować i wypełnić (oraz podpisać) trzy formularze, odrębnie dla każdego przypadku.

  Komisja Europejska zapewnia, że formularz z decyzji KE 2007/230/WE jest uznawany przez wszystkie Państwa Członkowskie, nawet te, które nie wdrożyły decyzji KE do swojego porządku prawnego.
  Jednocześnie, funkcjonariusze służb kontrolnych danego Państwa Członkowskiego nie mogą wymagać od kierowcy posiadania dokumentu obowiązującego na podstawie przepisów wewnętrznych tego państwa, jeśli ten kierowca wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy okaże prawidłowo wypełniony i podpisany formularz z decyzji KE 2007/230/WE.
  Służby kontrolne w Państwach Członkowskich, które wdrożyły decyzję KE 2007/230/WE mogą – jeśli kierowca nie potrafi prawidłowo udokumentować braku zapisów urządzenia rejestrującego z ostatniego tygodnia i 15 dni poprzedzających datę rozpoczęcia przewozów i nie posiada ww. formularza - nałożyć wymaganą w tym Państwie Członkowskim karę za nieprzestrzeganie przepisów socjalnych, w tym przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

  Zaświadczenie/oświadczenie, określone w art. 31 ustawy z 2004 r. o czasie pracy kierowców, wystawione polskiemu kierowcy przed rozpoczęciem międzynarodowego przewozu drogowego, nie jest uznawane w innych Państwach Członkowskich UE.

  Ministerstwo Transportu zamierza wdrożyć decyzję KE 2007/230/WE do polskiego porządku prawnego i wprowadzić obowiązek stosowania ww. formularza. Obecnie prowadzone są prace legislacyjne w tym zakresie.

  Polskie służby kontrolne wykonujące kontrole przewozów drogowych, w tym sprawdzające przestrzeganie przepisów socjalnych, nie są uprawnione do karania kierowców za brak ww. formularza.
  Natomiast, w przypadku okazania przez kierowcę ww. formularza w celu poświadczenia braku zapisów urządzenia rejestrującego za okres bieżącego tygodnia i poprzednich 15 dni kalendarzowych, będzie on przez polskie służby kontrolne respektowany, na równi
  z zaświadczeniem/oświadczeniem, o którym mowa w art. 31 ustawy z 2004 r. o czasie pracy kierowców.
  Źródło: fan4truck.yoyo.pl/forum/viewtopic.php?t=670


  Temat: Konserwacja i remont urządzeń alarmowych
  O G Ł O S Z E N I E

  CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH
  60 – 628 POZNAŃ
  UL. WOJSKA POLSKIEGO 86/90, TEL. 0-61 857-52-10,
  FAX 0-61 857-50-66

  ogłasza przetarg nieograniczony na :
  „Konserwację i remont urządzeń alarmowych w Regionalnym Węźle Łączności w Poznaniu i Garnizonowym Węźle Łączności w Wędrzynie ”

  Ogłoszenie o przetargu w dniu 2.10.2007r. zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamieszczona jest na stronie internetowej http://przetarg.army.mil.pl

  Formularz siwz można również uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego ul. Wojska Polskiego nr 86/90 bud nr 88 I piętro p. 107, u p. M Spychalskiej 0-61 857-52-45, codziennie z wyjątkiem czwartków oraz dni wolnych od pracy w godzinach 8.00 – 13.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden, dwa zadania.
  Zadania nie podlegają dalszym podziałom.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy urządzeń alarmowych RWŁ Poznań i GWŁ Wędrzyn zgodnie z normą obronną MON nr NO-04-A004-8 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe-Część 8: Eksploatacja oraz remont systemu alarmowego zgodnie z wymogami techniczno-użytkowymi zawartymi w zbiorze Norm Obronnych: NO-04-A-004-1, NO-04-A004-2, NO-04-A004-3, NO-04-A004-4, NO-04-A004-5, NO-04-A004-6, NO-04-A004-7
  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: 50. 84.00.00-5

  Wymagany termin realizacji zamówienia – remont systemu od dnia podpisania umowy
  do 30.11.2007 r. ; konserwacja systemu od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2007r.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia:
  - posiadają ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  i Administracji;
  - posiadają licencje dla pracowników zabezpieczenia technicznego.
  - posiadają świadectwa ukończenia kursów dla pracowników realizujących przedmiot
  zamówienia w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów
  alarmowych klasy SA4,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  - wymagane jest doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat min. 1 usługa odpowiadająca zakresem przedmiotowi zamówienia;
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp;
  e) warunki dotyczące przedmiotu zamówienia
  - posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach TAJNE dla pracowników wykonujących przedmiot zamówienia.;
  - posiadanie kancelarii tajnej.
  Ocena spełniania warunków określonych w punkcie II.5 SIWZ nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w punkcie II.6.2) SIWZ na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
  Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów:
  1) Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr1
  2) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
  a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
  z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2;
  b) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia;
  c) licencje dla pracowników zabezpieczenia technicznego
  d) Świadectwa ukończenia kursów dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych klasy SA4
  e) Kopie poświadczeń bezpieczeństwa osobowego dla pracowników do klauzuli TAJNE,
  f) wykaz posiadanego doświadczenia z ostatnich 3 lat wraz dokumentami wg załącznika nr 3;
  g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  h) pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę - do podejmowania zobowiązań
  w imieniu firmy składającej ofertę (opatrzone w opłatę skarbową ), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
  i) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  j) ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  i Administracji;
  wg kryterium spełnia/nie spełnia .
  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
  Kryterium oceny ofert : „najniższa cena”
  Zamawiający wybierze oferty z najniższą ceną oddzielnie dla każdego zadania.
  Oferty należy składać w kancelarii jawnej CSWL Poznań – budynek nr 18, pokój nr 3 w godz. 7.30 –11.00 oraz 13.30 – 15.00 . Termin składania ofert upływa z dniem 12 października 2007 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.15 w siedzibie CSWL Poznań – bud. nr 20 , biblioteka , wejście B pokój nr 107 .
  Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert .

  KOMENDANT
  płk dypl Jarosław Wierzcholski
  Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2098